​​​​​

1. Bản có phụ đề tiếng Anh:
https://drive.google.com/file/d/1tunFbn_NWMYcFuosjUaDWfGIt7vBLD
EV/view
2. Bản có phụ đề tiếng Pháp:
https://drive.google.com/file/d/1WdUIbILxOOvRyxxyN5FhIHG6mnXmv
UtG/view?usp=sharing​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​